Våra tjänster

Vi utför många olika slags tjänster. De flesta är  listade här nedan. 

Sotning 

Sotning är reglerat genom Lagen om skydd mot olyckor. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2004. Det är Årjängs kommun som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Vi har ett entreprenadavtal med Årjängs kommun, vilket vi har haft sedan 2005.

Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag- sotning och brandskyddskontroll.

Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägaren själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet. Om ni vill ansöka om självsotning så kontakta räddningschefen i Årjängs kommun. Telefon växel Årjängs kommun 0573-141 00

Vi skickar ut avisering om sotning områdesvis. En avisering skickas hem till er med posten eller med e-post. Beroende på vilken sorts eldstad och hur mycket ni eldar så kommer vi mellan vart tredje år till tre gånger per år.

Om tiden ni inte fått passar så finns det i de flesta fall möjlighet att boka om sin tid själv, se information på aviseringsbrevet. Om ni inte har möjlighet att boka om själv kan ni alltid ringa eller skicka e-post till oss. 

Blir det problem med att t.ex. det drar dåligt eller blir helt tätt så kontakta oss för att beställa tid för sotning/rensning. 

Pris för sotning regleras av sotningstaxan som regleras årligen med sotningsindex. Se prislista för aktuella priser. 

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen. Hos oss är det Håkan Falk som är utbildad skorstensfejartekniker som utför brandskyddskontroll och besiktningar. 

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta. Efter utförd brandskyddskontroll får fastighetsägaren ett protokoll som oftast skickas ut i samma brev som fakturan. På protokollet finns det information om det finns några anmärkningar. Även ett föreläggande skickas ut. Där finns uppgift om anmärkningar, när det skall åtgärdas och hur man kan överklaga. 

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Räddningsverket har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 3 eller 6 år.

Pris för brandskyddskontroll varierar beroende på antal eldstäder och skorstenar i fastigheten som kontrolleras samtidigt och om det är helårsbebott hus eller fritidshus. Besiktning


Vi utför besiktningar genom Aquarius hund & konsult, som vi också äger. Men ni beställer tid genom att kontakta oss som vanligt. Vi kan hjälpa till med besiktning av skorsten, eldstäder och imkanaler, t.ex. vid nybyggnation eller nyinstallationer. Skall ni spränga så utför vi besiktningar inför och efter sprängningsarbeten. Inför försäljning så kan vi göra en mer utförlig besiktning där vi både gör provtryckning och tittar på mer än bara brandskyddet som ingår i brandskyddskontrollen. 


Pris för besiktning varierar på vad som ingår och omfattningen, priser från 1000 kr inkl. moms.


Kontrollplan vid ändring av eldstad/skorsten


Om ni skall installera nya eldstäder eller en ny skorsten så kräver kommunen en anmälan skickas in till bygg- och miljönämnden. Anmälningsblankett och mer information finns på kommunens hemsida: 

Det går att göra en anmälan på Årjängs kommuns hemsida med bank-ID. För de som inte har den möjligheten finns fortfarande en blankett att ladda ner eller hämta hos Årjängs kommun. Till denna anmälan skall en kontrollplan bifogas. Detta kan vi hjälpa till med, vi fyller i en kontrollplan som vi skickar till Årjängs kommun med e-post. Detta gör vi utan kostnad för er. Information som vi behöver för att fylla i kontrollplanen är: 

  • fastighetsbeteckning
  • namn på ägaren till fastigheten (samma som ni anger på anmälan), 
  • telefonnummer till ägaren 
  • fastighetens adress 
  • vilken eldstad som skall installeras (måste veta fabrikat och modell vid ansökan)
  • prestandadeklaration eldstad skall bifogas
  • ny eller befintlig skorsten. Vid ny skorsten, fabrikat och modell.

De bilagor som ni som fastighetsägare behöver bifoga för att få utfärdat ett startbesked är en prestandadeklaration och en enkel planritning där våningen som eldstaden skall placeras är utritad. Det är inget krav på att ritningen skall vara skalenlig och det går bra att rita upp den på ett vanligt papper. I prestandadeklarationen skall information om verkningsgrad och koloxidutsläpp finnas med. De olika eldstädernas prestandadeklaration finns oftast att ladda ner på tillverkarens eller försäljarens hemsida.