SOTNINGSINTERVALLER

Hur ofta din eldstad skall sotas beror på olika faktorer. 

  • Helårsbebott
  • Fritidshus
  • Typ av eldstad
  • Användningsfrekvens

Nedan så finner ni intervallerna som gäller i Årjängs kommun.  

Oljepanna
Om eldning sker med lätt eldningsolja eller annan motsvarande bränsle ur sotbildningssynpunkt och pannans  märkeffekt är högst 60 kW (vanlig oljepanna i små villor), så skall det sotas minst 1 gång vart annat år.

Om eldning sker med lätt eldningsolja eller annan motsvarande bränsle ur sotbildningssynpunkt och pannans märkeffekt är över60 kW (större pannor i industri), så skall det sotas minst 1 gång om året

Om eldning sker med tung eldningsolja eller annan motsvarande bränsle ur sotbildningssynpunkt skall det sotas minst fyra gånger om året. (Det är ovanligt att elda med tung eldningsolja)


Pannor eldade med fasta bränslen förutom pellets
Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning eller en konventionell panna (äldre pannor). Alla dessa pannor skall sotas tre gånger per år. 


Pelletspannor
Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldnings-apparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet skall sotas minst två gånger per år. 


Lokaleldstäder
Alla andra eldstäder räknas som lokaleldstäder, de vanligaste är braskamin, vedspis, kakelugn, öppen spis, bastukamin och bakugn. Dessa eldas i regel med ved eller i vissa fall pellets. 

Eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning skall sotas  minst en gång per år. 

Eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning skall sotas minst en gång vart tredje år. 

Om eldstaden är belägen i ett fritidshus så skall det sotas minst en gång vart tredje år

Gränsen för vad som avgör om det är primära källan eller inte är en årlig förbrukning på 500 kg ved som motsvarar ungefär 1 kubikmeter. Eldas det mer än så på ett år så skall det sotas 1 gång om året. Detta gäller även fritidshus som används mer frekvent. 


Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Tillagningskök skall göras rent tre gånger per år. Det finns möjlighet att vi kommer på obekväma arbetstider för dessa arbeten. Då blir det merkostnader motsvarande ökande utgifter för övertid, OB-ersättning m.m.

Kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet skall göras rent en gång per år. 


Vissa eldar i mindre omfattning framförallt där det finns andra värmekällor. Om ni anser att det inte behövs sotas lika ofta som i listan här ovan, så kan ni kontakta oss och berätta om hur just ni eldar så kan vi i de flesta fall ändra intervallet till mer passande. Kontakta oss eller prata med sotaren vid besöket.